В качеството си на администратор на лични данни фирма БРАНД БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕООД, ЕИК 200540678, Пловдив, бул.”6-ти септември” 222а, тел.:032 633 455, се ангажираме при осъществяване на дейността си да осигурим съответствие със законодателството на ЕС и Република България по отношение на обработването на личните данни и защита правата и свободите на лицата, чиито лични данни събираме и обработваме и с тази цел ви предоставяме настоящата информация.

При стопанските си отношения между компанията ни с други фирми или организации, ние обработваме определени категории лични данни на физически лица („субекти на данни“) от тези фирми или организации(едноличен търговец), респективно с лични данни на представителите на юридическо лице, законните и тези, действащи от името на фирмата/организацията, със/без изрично пълномощно (когато е приложимо), такива като: имена, ел.поща, телефон, длъжност/позиция, в редки случаи личен адрес.

Тези данни са ни предоставени от съответната фирма или организация и обработватваме с цел възникване и изпълнение на правоотношенията между двете страни, включително отправяне на и/или защита по правни претенции, както и изпълнение на наши задължения, свързани със счетоводната, данъчна и друга отчетност пред публичните власти.

Данните обработваме на основание сключен договор или съществуващи търговски отношения, както и в съответствие с установените в българското законодателство правила относно установяването и упражняването на представителна власт, което е наш легитимен интерес.

Посочените лични данни ще обработваме през целия период на валидност на правоотношенията, както и след това до изтичане на законово определените давностни срокове за търсене на отговорност във връзка с тези правоотношения, както от страните, така и от компетентните публични власти (6 г. в общия случай), а по отношение на лични данни във фактури – на основание изпълнение на задължение по закон за данъчни и счетоводни цели за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнасят.

Личните данни ще се обработват при предприемане на необходими и достатъчни технически и организационни мерки за тяхната защита.

Когато ни пишете на нашия е-мейл за връзка или ни се обаждате по телефона – предоставените лични данни (е-мейл адрес, имена, евентуално телефон, длъжност във фирмата, ако се обаждате от името на юридическо лице или организация) обработваме само и единствено за отговор на запитването Ви, изпращане на оферта по него, обсъждането й на основание преддоговорно отношение или договорно отношение – ако причината за контакт с нас е направена от Вас заявка/поръчка. Тези данни в случай, че не възникнат договорни отношения между нас, ги съхраняваме в срок до 12 месеца, след което те ще бъдат изтрити.

Субектите на данните имат следните права: достъп до личните си данни, тяхното коригиране, ако са неверни или непълни или изтриване(в определени случаи), на възражение, както и да получат допълнителна информация във връзка с обработването им, като се свържат с нас чрез следните възможности за контакт: БРАНД БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕООД Тел.: 032 / 633 455; 633 454 e-mail: office@brandbc.bg